het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

GGD rapporten

Jaarlijks worden alle kinderopvanglocaties door één van de GGD-inspecteurs bezocht en getoetst op de door de rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen op het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten zijn te lezen via onderstaande link. De GGD rapporten zijn ook op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen terug te vinden.

Klik hier voor het Inspectierapport van November 2016

Klik  hier voor het Inspectierapport van November 2017