het kinderdagverblijf

waar uw kind vrolijk binnen komt

en vrolijk weer naar huis gaat!

Privacy statement Kinderopvang
Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

ZizaZebra respecteert uw privacy en gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier via onze website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Om die privacy te waarborgen en beschermen is een privacy statement opgesteld.

Hiermee maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2016 van kracht geworden, treedt op 25 mei 2018 in werking en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Wij krijgen gegevens rechtstreeks van de betrokkenen. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • * aanvragen en inschrijvingen te behandelen.
 • * een plaatsingsovereenkomst af te sluiten.
 • * facturen aan te kunnen maken en automatische incasso’s uit te kunnen voeren.
 • * toegang te verlenen tot de beveiligde ouderportaal omgeving
 • * Onze website te analyseren en onderhouden.
Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u van zowel medewerkers binnen onze organisatie als ouders en kinderen die kinderopvang afnemen die worden verwerkt, een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • * Naam
 • * Voorletters
 • * Adresgegevens
 • * Telefoongegevens
 • * Emailadres
 • * BSN
 • * Geboortedatum
 • * Geslacht
 • * Bankrekeningnummer
 • * Aanvullende kindgegevens m.b.t. de gezondheid (allergieën o.i.d.)
Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheer procedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Wij maken gebruik van bezoekersstatistieken van onze web omgeving. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de Wet is toegestaan en noodzakelijk is. ( denk daarbij bijvoorbeeld aan de internetomgeving m.b.t. planning- en factureringsprogramma, het verzorgen van financiële- en salarisadministratie en aanleveren van de gegevens aan de Belastingdienst) Wij geven nooit persoonsgegeven door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (de verwerkers) maken wij de noodzakelijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Er zijn tevens passende aanvullende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen;

 • * Alle personen binnen onze organisatie die inzage hebben zijn gehouden aan een geheimhouding
 • * Ouders worden jaarlijks gevraagd om toestemming voor gebruik persoonsgegevens, foto- of videomateriaal . 
 • * We maken gebruik van persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden
 • * Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en vernietigd als het dossier kan worden gesloten.

U heeft het recht op het volgende:

 • * Inzage van uw gegevens
 • * Rectificatie of verwijdering van onjuiste gegevens

Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent.

Verwerkersovereenkomst

Wij hebben met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst;

 • * Proles Software voor de Kinderopvangbranche
 • * Konnect Ouderportaal voor Kinderopvang
 • * ING bank
Vragen

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarom wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen per email.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan post@zizazebra

Wijziging en datum

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.